Syringa v. ‘Beaty of Moscow’

60-80 W 3-5 tak

Syringa v. ‘Sensation’

60-80 W 3-5 tak

Syringa v. ‘Mme Lemoine’

60-80 W 3-5 tak

Syringa v. ‘Michel Buchner’

60-80 W 3-5 tak

Syringa v. ‘Katherine Havemeywer’

60-80 W 3-5 tak

Syringa v. ‘Charles Joly’

60-80 W 3-5 tak

Syringa josikaea

PLG,W